Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 01/2020 (từ 21/01 - 31/01)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 01/2020 (từ 21/01 - 31/01)
Bích Hoa

Từ cuối tháng 01/2020 (từ ngày 21/01 - 31/01) sẽ có các chính sách quan trọng trong các lĩnh vực như Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,... có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Chế độ thăm gặp thân nhân của phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại có hiệu lực từ 22/01/2020.

Theo đó, Thông tư này quy định chế độ gặp thân nhân của phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ trong Quân đội như sau:

 • Phạm nhân được gặp thân nhân 01 lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ;

 • Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì 02 tháng được gặp thân nhân 01 lần, mỗi lần không quá 01 giờ;

 • Phạm nhân chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ được kéo dài thời gian thăm gặp nhưng không quá 03 giờ hoặc được gặp vợ (chồng) ở phòng riêng không quá 24 giờ.

 • Phạm nhân được khen thưởng hoặc lập công thì được gặp thân nhân thêm 01 lần trong 01 tháng.

2. Quy định về bản đồ địa hình quốc gia

Thông tư 19/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 có hiệu lực từ 23/01/2020.

Theo đó, Thông tư này quy định, nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 được thể hiện theo các quy định sau::

 • Thể hiện bằng ký hiệu theo tỉ lệ khi các đối tượng địa lý hình tuyến có chiều rộng đạt từ 1m trở lên đối với tỉ lệ 1:2.000 và 2,5 m trở lên đối với tỉ lệ 1:5.000;

 • Thể hiện bằng ký hiệu nửa theo tỉ lệ khi các đối tượng địa lý hình tuyến có chiều rộng nhỏ hơn 1 m đối với tỉ lệ 1:2.000 và nhỏ hơn 2,5 m đối với tỉ lệ 1:5.000;

 • Thể hiện bằng ký hiệu không theo tỉ lệ đối với các đối tượng địa lý không vẽ được theo tỉ lệ hoặc khi cần thêm ký hiệu tượng trưng đặt vào giữa ký hiệu theo tỉ lệ để làm tăng tính trực quan của bản đồ;

 • Thể hiện bằng ghi chú thuyết minh khi các đối tượng địa lý không có ký hiệu tượng trưng hoặc thuyết minh các tính chất của đối tượng địa lý.

3. Phương pháp đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất 

Thông tư 17/2019/TT-BKHCN về hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất do Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ 25/01/2020.

Theo Thông tư này, khi tiến hành đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của ngành, lĩnh vực sản xuất phải thực hiện lần lượt các bước sau:

 • Lựa chọn mẫu doanh nghiệp đại diện cho ngành, lĩnh vực sản xuất;

 • Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của từng doanh nghiệp;

 • Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của từng ngành, lĩnh vực sản xuất trên cơ sở tính toán, tổng hợp kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực đó.

Lưu ý, việc phân loại trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của ngành, lĩnh vực sản xuất dựa trên tổng số điểm đạt được và hệ số mức độ đồng bộ của trình độ và năng lực công nghệ của ngành, lĩnh vực.

4. Bổ sung danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa XNK

Ngày 16/12/2019, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư của Bộ Công thương.

Theo đó, Thông tư này bổ sung các Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất, nhập khẩu đang được quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương, cụ thể:

 • Thóc, gạo xuất khẩu quy định tại Thông tư 30/2018/TT-BCT;

 • Tinh dầu xá xị tạm nhập, tái xuất quy định tại Thông tư 10/2011/TT-BCT;

 • Kim cương thô quy định tại Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC

 • Xăng, dầu quy định tại Thông tư 38/2014/TT-BCT;

 • Nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá quy định tại Thông tư 57/2018/TT-BCT;

 • Máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá quy định tại Phụ lục 72 Thông tư 57/2018/TT-BCT;

 • Than xuất khẩu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 15/2013/TT-BCT;

 • Khoáng sản xuất khẩu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT.

Chi tiết xem tại Thông tư 41/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 29/01/2020.

Gởi câu hỏi

333

Văn bản liên quan