Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 4/2020 (21/4 - 30/4)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 4/2020 (21/4 - 30/4)
Thu Ba

Từ cuối tháng 4/2020 (từ ngày 21/4 - 30/4) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Quốc phòng; Công nghiệp… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Hướng dẫn trình bày, thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực quốc phòng

Ngày 07/3/2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Theo đó, việc trình bày, thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự quốc phòng (TCVN/QS) như sau:

  • Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng: Chữ viết tắt TCVN/QS, số hiệu, năm ban hành tiêu chuẩn, số hiệu, năm ban hành, được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau chữ viết tắt TCVN/QS. Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng quản lý và cấp số hiệu TCVN/QS;

  • Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng được trình bày trên trang bìa như sau: Phần nằm ở trên bao gồm ký hiệu của tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông 25; Phần nằm ở dưới bao gồm ký hiệu đầy đủ của tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận hoàn toàn thành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng;

  • Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng thay thế bao gồm số hiệu của tiêu chuẩn được thay thế, năm ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng thay thế, được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCVN/QS;

  • Ký hiệu bản sửa đổi của tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng bao gồm chữ “SỬA ĐỔI” kèm theo số thứ tự lần sửa đổi và năm ban hành, được phân cách bằng dấu hai chấm (:) đứng trước ký hiệu tiêu chuẩn được sửa đổi.

Lưu ý:

- Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, ký hiệu tiêu chuẩn gồm ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và ký hiệu tiêu chuẩn quốc tế để trong ngoặc đơn (), cách nhau khoảng trống ký tự.

- Trường hợp một số tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng thay thế nhiều tiêu chuẩn hoặc một phần của một tiêu chuẩn quốc gia khác trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng thì tiêu chuẩn quốc gia thay thế được mang số hiệu mới.

Xem chi tiết tại: Thông tư 25/2020/TT-BQP có hiệu lực từ 21/4/2020.

2. Tăng giá điện đối với dự án điện sinh khối từ 25/4/2020

Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành từ 25/4/2020.

Theo đó, tại Khoản 9 Điều 1 Quyết định 08/2020/QĐ-TTg quy định giá điện đối với dự án điện sinh khối như sau:

  • Đối với các dự án đồng phát nhiệt - điện: Biểu giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.634 đồng/kWh tương đương 7,03 UScents/kWh, theo tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 21 tháng 02 năm 2020; (Theo Quyết định 24/2014/QĐ-TTg giá điện là 1.220 đồng/kWh)

  • Đối với các dự án không phải là dự án đồng phát nhiệt - điện: Biểu giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.968 đồng/kWh tương đương 8,47 UScents/kWh, theo tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 21 tháng 02 năm 2020;

  • Giá mua điện nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của đồng đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.

Lưu ý: Các dự án điện sinh khối áp dụng giá mua điện theo quy định này không được áp dụng cơ chế giá cho sản lượng điện của dự án theo các quy định hiện hành khác.

Gởi câu hỏi

412

Văn bản liên quan