Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 5 (từ 21/5 - 31/5/2020)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 5 (từ 21/5 - 31/5/2020)
Lan Anh

Từ cuối tháng 5/2020 (từ ngày 21/5 - 31/5) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Hành chính tư pháp, Khoa học - Công nghệ, Thuế, phí, lệ phí … có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Nguyên tắc sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch

Ngày 08/4/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

Theo đó, nguyên tắc sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch được quy định tại Thông tư này như sau:

 • Công chức làm công tác quốc tịch phải tự mình ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ, Trích lục đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam;

 • Tùy theo từng loại việc, người có yêu cầu giải quyết các việc về quốc tịch phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo các cột, mục trong mẫu Đơn, Bản khai lý lịch, Tờ khai;

 • Người có yêu cầu phải chịu trách nhiệm về những thông tin đã ghi trong mẫu Đơn, Bản khai lý lịch, Tờ khai; trường hợp cố ý khai sai lệch thông tin thì tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 02/2020/TT-BTP có hiệu lực từ 24/5/2020.

2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được quy định như sau:

 • Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tự động về mặt kỹ thuật. Nếu hồ sơ đã đủ các thành phần và bảo đảm về mặt kỹ thuật thì phản hồi tự động xác nhận tổ chức, cá nhân đã gửi thành công và thông báo về thời điểm tiếp nhận chính thức hồ sơ;

 • Cán bộ, công chức, viên chức đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến;

 • Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận, CBCCVC tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định thì CBCCVC thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để công dân, tổ chức bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Lưu ý: CBCCVC thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn tám giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận.

Chi tiết xem tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/5/2020.

3. Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường từ 26/5/2020

Thông tư 22/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được ban hành ngày 10/4/2020.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường áp dụng từ ngày 26/5/2020, đơn cử các mức thu phí như sau:

 • Hồ sơ, tài liệu: quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển: 800.000 đồng;

 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất: 800.000 đồng;

 • Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường không khí tại hiện trường, tiếng ồn, độ rung: 21.000 đồng;

 • Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định, liên tục: 28.000 đồng;

Lưu ý: Từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 áp dụng mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường chỉ bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Chi tiết xem tại Thông tư 22/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 26/5/2020.

4. Yêu cầu trong quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước

Nghị định 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được Chính phủ được ban hành vào ngày 09/4/2020.

Theo đó, cơ quan nhà nước thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu phải thực hiện, tuân thủ các yêu cầu sau:

 • Chỉ định một cán bộ làm đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu; công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tên và vị trí, chức năng cán bộ đầu mối phụ trách;

 • Công khai thông tin về đầu mối phụ trách kết nối, chia sẻ dữ liệu; các thông tin về sự sẵn sàng chia sẻ dữ liệu và các thông tin cần công bố khác theo quy định tại Nghị định này;

 • Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin; các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân;

 • Bảo đảm dữ liệu chia sẻ phải có khả năng gửi, nhận, lưu trữ, xử lý được bằng thiết bị số;

 • Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam;

 • ...

Chi tiết xem tại Nghị định 47/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/5/2020.

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan