Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 6/2019 (từ ngày 21/6 - 30/6)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 6/2019 (từ ngày 21/6 - 30/6)
Anh Tú

Từ ngày 21/6/2019 - 30/6/2019, nhiều chính sách nổi bật về cán bộ, công chức, viên chức, thi đua khen thưởng,... sẽ chính thức có hiệu lực, dưới đây là những nội dung cụ thể.

 

1. Sửa đổi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ, công chức cấp xã

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25/06/2019.

Theo Nghị định này, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa theo quy định, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm.

Lưu ý:

- Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

- Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Các danh hiệu thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, các danh hiệu thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát quy định tại Thông tư này bao gồm:

- Danh hiệu thi đua đối với cá nhân, gồm:

     ♦ Lao động tiên tiến;

     ♦ Chiến sỹ thi đua cơ sở;

     ♦ Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân;

     ♦ Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

- Danh hiệu thi đua đối với tập thể, gồm:

     ♦ Tập thể lao động tiên tiến;

     ♦ Tập thể lao động xuất sắc;

     ♦ Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân;

     ♦ Cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng thời, Thông tư này cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể xét tặng các danh hiệu nói trên.

Xem chi tiết các tiêu chuẩn này tại Thông tư 01/2019/TT-VKSTC có hiệu lực từ ngày 28/06/2019.

3. Nguyên tắc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Mới đây, Bộ Thông tin tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Theo đó, nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam và thông tin giải thích, làm rõ quy định tại khoản 1 các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định 72/2015/NĐ-CP.

Việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Đăng, phát nội dung thông tin đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam.

- Không đăng, phát những nội dung thông tin:

     ♦ Ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam;

     ♦ Gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước;

     ♦ Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.

Xem thêm các nội dung khác tại Thông tư 03/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 21/06/2019.

4. Quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên

Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập được ban hành ngày 14/5/2019.

Theo đó, kể từ ngày 29/6/2019, thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, cụ thể:

- 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng; 

- 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng; 

- 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp. 

Xem đầy đủ quy định trên tại Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29/6/2019.

Gởi câu hỏi

594

Văn bản liên quan