Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 8/2019 (từ 21/8 - 31/8)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 8/2019 (từ 21/8 - 31/8)
Nguyễn Trinh

Từ cuối tháng 8/2019 (từ ngày 21/8 - 31/8) sẽ có nhiều văn bản chính thức có hiệu lực thi hành liên quan đến các lĩnh vực như Quốc phòng, Thuế, phí, lệ phí,... các chính sách cụ thể gồm có:

 

1. 13 loại phụ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, chính thức có hiệu lực thi hành ngày 28/8/2019.

Theo đó, ngoài việc được hưởng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chế độ trợ cấp, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam còn được hưởng chế độ phụ cấp sau đây:

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp đặc biệt;

- Phụ cấp thu hút;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp độc hại nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên nghề;

- Phụ cấp trách nhiệm theo nghề;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc;

- Phụ cấp phục vụ quốc phòng an ninh;

- Phụ cấp công tác lâu năm ở trên tàu, biển, đảo, phụ cấp ngày đi biển;

- Phụ cấp đặc thù đi biển phù hợp với khu vực địa bàn vùng biển, đảo công tác, yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ còn được hưởng chế độ, chính sách khác như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện, môi trường làm việc, khu vực địa bàn, biển đảo công tác theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân làm việc tại khu kinh tế không còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 42/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/7/2019.

Cụ thể, Thông tư 42/2019/TT-BTC đã bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 05/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân làm việc tại khu kinh tế không còn được giảm 50% thuế thu nhập như quy định tại Thông tư 128.

Xem chi tiết tại: Thông tư 42/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2019.

3. 03 trường hợp tạm dừng việc xuất xưởng của kiểu loại sản phẩm ô tô

Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 5/7/2019.

Theo đó, kể từ ngày 25/8/2019, cơ quan quản lý chất lượng yêu cầu cơ sở sản xuất tạm dừng xuất xưởng của kiểu loại sản phẩm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Cơ sở sản xuất vi phạm một trong các lỗi sau: không duy trì việc đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định; không thực hiện kiểm tra xuất xưởng theo quy định; sản phẩm xuất xưởng không phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận và mẫu điển hình của kiểu loại đã được chứng nhận; cấp Phiếu xuất xưởng không đúng quy định.

- Không thực hiện việc triệu hồi sản phẩm bị khuyết tật theo quy định tại Chương III của Thông tư 25/2019/TT-BGTVT.

- Cơ sở sản xuất tự ý tẩy xóa, đục sửa số khung, số động cơ mà không báo cáo Cơ quan QLCL.

Xem chi tiết: Thông tư 25/2019/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành ngày 25/8/2019.

4. Chủ sở hữu phải lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện được Bộ Công thương ban hành ngày 08/7/2019.

Theo đó, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát hồ sơ, hiện trạng đập, hồ chứa để lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện gửi Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện.

Trong đó, đối với công trình thủy điện có nhiều hồ chứa hoặc một hồ chứa có nhiều đập thì cơ sở dữ liệu được lập riêng cho từng đập, hồ chứa.

Trường hợp thông tin về cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thay đổi thì chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện phải cập nhật vào cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa.

Ngoài ra, cũng theo Thông tư này, định kỳ trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm trước trên địa bàn về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Thông tư 09/2019/TT-BCT có hiệu lực ngày 21/8/2019, thay thế Thông tư 34/2010/TT-BCT.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan