Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 8/2020 (21/8 - 31/8)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 8/2020 (21/8 - 31/8)
Hải Thanh

Từ cuối tháng 8/2020 (từ ngày 21/8 – 31/8) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Quốc phòng; Thuế, phí, lệ phí; Bưu chính, viễn thông;... có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể bao gồm:

1. Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị từ 21/08/2020

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có hiệu lực từ ngày 21/08/2020.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện và thời gian được hưởng phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên như sau:

 • Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên có thời gian xếp vào đơn vị dự bị động viên từ đủ 15 ngày trong tháng trở lên tháng đó mới được hưởng phụ cấp;

 • Quân nhân chuyên nghiệp dự bị; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên có thời gian xếp vào đơn vị dự bị động viên từ đủ 06 tháng liên tục trở lên thì năm đó mới được hưởng phụ cấp;

 • Quản lý đơn vị dự bị động viên thực hiện trách nhiệm quản lý đủ 45 ngày trong một quý trở lên thì quý đó được hưởng phụ cấp.

Lưu ý: Thời gian hưởng phụ cấp đối với các đối tượng nêu trên là khoảng thời gian quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên.

Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị

Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị (Ảnh minh hoạ)

2. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Thông tư 65

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Theo đó, Thông tư này quy định, các trường hợp được miễn lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, cụ thể gồm:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, HGĐ hoạt động SX, KD có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống;

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, HGĐ hoạt động SX, KD không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định;

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, HGĐ sản xuất muối;

 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, HGĐ nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá;

 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử);

 • Hợp tác xã, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;

 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX và của DN tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi;

 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động SX, KD (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với tổ chức thành lập mới và HGĐ, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động SX, KD;

 • DN nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp GCN đăng ký DN lần đầu;

 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Chi tiết xem tại Thông tư 65/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 23/8/2020.

3. Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu Chương trình cung cấp DV viễn thông công ích đến 2020

Thông tư 14/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTTTT về hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 có hiệu lực từ ngày 25/08/2020.

biểu mẫu Chương trình cung cấp DV viễn thông công ích đến 2020

Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu Chương trình cung cấp DV viễn thông công ích đến 2020 (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, tại Thông tư 14 sửa đổi, bổ sung một số Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BTTTT như sau:

 • Mẫu 01/DV: Sửa đổi, bổ sung nội dung các Phụ biểu 02, Phụ biểu 04. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 14;

 • Mẫu 02/DV: Bổ sung các Phụ biểu 07, Phụ biểu 08. Nội dung Phụ biểu bổ sung cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 14;

 • Mẫu 03/DV: Sửa đổi, bổ sung nội dung các Phụ biểu 02, Phụ biểu 08, Phụ biểu 10, Phụ biểu 11; bổ sung các Phụ biểu 12, Phụ biểu 13. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 14;

 • Mẫu 05/DV: Sửa đổi, bổ sung nội dung các Phụ biểu 02, Phụ biểu 03, Phụ biểu 08, Phụ biểu 09, Phụ biểu 10, Phụ biểu 18, Phụ biểu 21, Phụ biểu 22; bổ sung các Phụ biểu 24, Phụ biểu 25. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 14;

4. Quy định về hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời 

Thông tư 18/2020/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời có hiệu lực từ ngày 31/08/2020.

Theo đó, nội dung của hợp đồng mua bán điện mẫu được quy định tại Thông tư này như sau:

 • Nội dung hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời nối lưới được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BCT;

 • Nội dung hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BCT;

 • Ngoài các nội dung nêu trên, Bên bán điện và Bên mua điện được bổ sung nội dung của hợp đồng mua bán điện mẫu để làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên. Nội dung bổ sung phải thống nhất và không trái với các nội dung của các hợp đồng mua bán điện mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BCT.

Gởi câu hỏi

469

Văn bản liên quan