Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 6/2020 (từ 01/6 - 10/6)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 6/2020 (từ 01/6 - 10/6)
Lê Hải

Từ đầu tháng 06/2020 (từ ngày 01/6 - 10/6) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Thi hành án, Xử phạt vi phạm hành chính, Đầu tư,… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể bao gồm:

1. 05 nguyên tắc cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại 

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Theo đó, từ 01/6/2020, khi áp dụng cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (PNTM) cần đảm bảo 05 nguyên tắc sau đây:

  • Chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền;

  • Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với PNTM, nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương;

  • Thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thi hành án không quá thời hạn chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thời hạn bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp được xác định khi biện pháp tư pháp được thi hành xong;

  • PNTM có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp cưỡng chế trong cùng một thời điểm nếu việc áp dụng một biện pháp cưỡng chế không đủ để bảo đảm thi hành án;

  • Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của PNTM, tổ chức, cá nhân có liên quan trong cưỡng chế thi hành án.

Xem chi tiết tại: Nghị định 44/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/6/2020.

2. CSDL thi hành án hình sự trong công an và quân đội được kết nối

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 59/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Theo đó, cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do Bộ Công an thống nhất quản lý là một bộ phận của hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự.

Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm:

-  Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân;

-  Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.

Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong CAND được kết nối với cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong QĐND. Bộ Công an sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn việc kết nối, cung cấp, trao đổi dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong CAND và cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong CAND.

Chi tiết xem tại: Nghị định 59/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 5/6/2020.

3. Hướng dẫn xử phạt VPHC lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ 02/6/2020.

Theo đó, Thông tư 29 hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP. Đơn cử, hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 63/2019/NĐ-CP là hành vi: Tại thời điểm ký Hợp đồng mua sắm (đối với trường hợp phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) hoặc tại thời điểm ghi trên Hóa đơn bán hàng (đối với trường hợp không phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) không có Quyết định về mua sắm tài sản công của cấp có thẩm quyền.

Về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

4. Nguyên tắc phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Quyết định 14/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế có hiệu lực từ 01/6/2020.

Theo đó, việc phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Cơ quan chủ trì, cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp đầy đủ, hiệu quả, kịp thời trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 14 và quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Chính phủ Việt Nam, cơ quan nhà nước Việt Nam;

  • Cơ quan chủ trì, cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm giữ bí mật Nhà nước, bí mật thông tin, tài liệu có được trong quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo đúng quy định trong tố tụng trọng tài quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam;

  • Cơ quan chủ trì, cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả phát sinh do không phối hợp hoặc phối hợp không đúng các nguyên tắc nêu tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 14.

Gởi câu hỏi

300

Văn bản liên quan