Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 5 (11/5 - 20/5/2020)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 5 (11/5 - 20/5/2020)
Hải Thanh

Từ giữa tháng 5/2020 (từ ngày 11/5 - 20/5) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Thương mại, Đầu tư, Lao động, Kế toán… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Chính phủ hướng dẫn xác định thị phần của nhóm doanh nghiệp liên kết

Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020.

Theo đó, tại Điều 10 Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định, doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối với một loại hàng hóa, dịch vụ của nhóm doanh nghiệp liên kết được xác định như sau:

 • Doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối với một loại hàng hóa, dịch vụ để xác định thị phần của nhóm doanh nghiệp liên kết được tính bằng tổng doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối với loại hàng hóa, dịch vụ đó của tất cả doanh nghiệp trong nhóm doanh nghiệp liên kết;

 • Doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào đối với một loại hàng hóa, dịch vụ của nhóm doanh nghiệp liên kết không bao gồm doanh thu bán ra, doanh số mua vào, số đơn vị bán ra, mua vào từ việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong nhóm doanh nghiệp liên kết.

Trong đó: Thị phần của doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp liên kết là thị phần của nhóm doanh nghiệp liên kết đó.

2. Cơ sở ươm tạo DNNVV sẽ được ưu đãi ngành nghề đầu tư từ 15/5/2020

Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

Theo đó, Nghị định này bổ sung thêm một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm:

 • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 • Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 • Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 • Đầu tư kinh doanh khu vực làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

3. DN đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài phải có vốn pháp định 5 tỷ đồng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ 20/5/2020.

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn:

 • Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (năm tỷ Việt Nam đồng);

 • Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp dịch vụ còn phải thực hiện ký quỹ 1.000.000.000 đồng (một tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Thay thế một số mẫu chứng từ trong hệ thống chứng từ kế toán 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC là các mẫu các chứng từ sau để thay thế các mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục I - Hệ thống chứng từ kế toán ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC, đơn cử như:

 • Lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-04/NS);

 • Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-05/NS);

 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-07a/NS);

 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C1-07b/NS);

 • Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS);

 • Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (Mẫu số C2-05b/NS);

 • Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (Mẫu số C2-10/NS);

 • Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (Mẫu số C2-14a/NS);

 • Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (Do Cục Quản lý ngân quỹ - KBNN lập - Mẫu số C2-14b/NS);

Xem thêm tại: Thông tư 19/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 15/5/2020.

Gởi câu hỏi

374

Văn bản liên quan