Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 6/2020 (từ 11/6 – 20/6)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 6/2020 (từ 11/6 – 20/6)
Thu Ba

Từ giữa tháng 6/2020 (từ 11/6 – 20/6) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực: Thi hành án hình sự, Bổ trợ tư pháp, Thương mại - Đầu tư,… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể có:

1. Các tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước phải thực hiện đánh giá

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước có hiệu lực thi hành từ 15/6/2020.

Theo đó, Thông tư này quy định các tài liệu được đánh giá bao gồm tài liệu bản giấy (các loại sổ, các báo cáo, bảng biểu ghi kết quả số liệu thống kê tính toán, giản đồ, biểu đồ) và tài liệu dạng file số liệu, cụ thể:

- Tài liệu hải văn:

 • Tài liệu quan trắc thủ công: sổ quan trắc, giản đồ tự ghi mực nước và các báo cáo;

 • Tài liệu quan trắc tự động: các báo cáo, file số liệu;

- Tài liệu khí tượng nông nghiệp và bức xạ:

 • Tài liệu quan trắc thủ công: sổ quan trắc, các báo cáo, biểu quan trắc;

 • Tài liệu quan trắc tự động: biểu kết quả quan trắc tự động, file số liệu và các báo cáo;

- Tài liệu môi trường không khí và nước:

 • Tài liệu nước mưa, bụi lắng, bụi tổng số, nước sông, nước hồ, nước biển, quan trắc mặn: biểu ghi kết quả quan trắc, biểu ghi kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm và các báo cáo;

 • Tài liệu quan trắc tự động môi trường không khí và giám sát khí hậu: biểu kết quả quan trắc tự động, file số liệu và các báo cáo.

2. Trợ giúp viên pháp lý phải tận tình truyền đạt kinh nghiệm với người tập sự

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BTP ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý, có hiệu lực từ 15/6/2020.

Theo đó, Quy tắc ban hành kèm theo Thông tư này quy định ứng xử của trợ giúp viên pháp lý với người tập sự trợ giúp pháp lý như sau:

 • Khi được phân công hướng dẫn tập sự, trợ giúp viên pháp lý có bổn phận tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp cho người tập sự trợ giúp pháp lý; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với người tập sự trợ giúp pháp lý;

 • Trợ giúp viên pháp lý không được phân biệt đối xử giữa những người tập sự trợ giúp pháp lý;

 • Trợ giúp viên pháp lý không được lợi dụng tư cách người hướng dẫn tập sự để buộc người tập sự trợ giúp pháp lý phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự.

3. Các hình thức trợ giúp tâm lý đối với người chấp hành xong hình phạt tù

Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng có hiệu lực từ 15/6/2020.

Theo Nghị định này, trợ giúp về tâm lý nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù xây dựng niềm tin, nghị lực, ý chí phấn đấu tái hòa nhập cộng đồng và phòng tránh các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Trợ giúp về tâm lý được thực hiện ngay khi người chấp hành xong hình phạt tù trở về nơi cư trú, thông qua các hình thức sau:

 • Tổ chức tư vấn riêng, tư vấn nhóm;

 • Cung cấp thông tin, tài liệu trên cơ sở nhu cầu cần được trợ giúp của người chấp hành xong hình phạt tù;

 • Thông qua các buổi nói chuyện, sinh hoạt cộng đồng, diễn đàn với chủ đề về các nội dung người chấp hành xong hình phạt tù cần được trợ giúp;

 • Tư vấn thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử, email, điện thoại và các phương tiện thông tin, truyền thông khác.

4. Không được phép sử dụng đất trồng lúa để xây dựng sân gôn

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng sân gôn.

Theo đó, Nghị định này quy định các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn gồm:

 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

 • Đất rừng, đất trồng lúa, trừ các trường hợp được quy định;

 • Đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp quy định.

 • Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao;

 • Đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo.

Chi tiết xem tại Nghị định 52/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/6/2020.

Gởi câu hỏi

286

Văn bản liên quan