Thỏa thuận, thương lượng dân sự ngoài Tòa án được công nhận

Đây là một điểm mới quan trọng của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (hiệu lực thi hành từ 01/7/2016), có ý nghĩa trong việc khuyến khích giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài nhằm nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, hạn chế những tranh chấp yêu cầu Tòa án thụ lý; bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tòa án khuyến khích thương lượng, thỏa thuận giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải đã hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải; và công nhận kết quả hòa giải ngoài Tòa án đó với điều kiện: Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý; một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận; nội dung thỏa thuận hòa giải thành của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba. Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án phải gửi đơn đến Tòa án trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành (Các điều 416, 417, 418 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015)./.

Nguồn: kiemsat.vn

1,278

Gởi câu hỏi