Từ 01/01/2017: Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có luật

Để Tòa án phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật;

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã bổ sung thẩm quyền cũng là trách nhiệm của Tòa án theo hướng tất cả các yêu cầu, tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, trừ trường hợp Luật quy định thuộc thẩm quyền của cơ quan khác.

Theo khoản 2, Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015:

"...2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.

Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng.

Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo các nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này quy định."

Liên quan đến vấn đề này, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định rõ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự khi giải quyết vụ việc dân sự, đó là: Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì Tòa án có thể áp dụng tương tự pháp luật, tập quán, nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ và lẽ công bằng. (Các điều 3, 5 và 6 Bộ luật Dân sự 2015).

Hồng Hải

Nguồn: kiemsat.vn

1,923

Gởi câu hỏi