Đánh giá xếp loại
 • Hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng
 • Hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng
 • 09:26, 07/11/2017
 • Ngày 03/11/2017, Bộ Y Tế ban hành Công văn 1626/KCB-QLCL hướng dẫn chi tiết <a href="https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-4969-qd-byt-2017-danh-gia-chat-luong-benh-vien-khao-sat-hai-long-nguoi-benh-59627.html" class="green-text" target="_blank" >Quyết định 4969/QĐ-BYT</a> ngày 01/11/2017 về kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát đối với người bệnh. Cụ thể:
 • Không đánh giá, phân loại CCVC BHXH bị phê bình, kiểm điểm
 • Không đánh giá, phân loại CCVC BHXH bị phê bình, kiểm điểm
 • 10:56, 19/10/2017
 • Đây là điểm mới được nhắc đến tại Quyết định 1525/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung <a href="https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1508-qd-bhxh-danh-gia-phan-loai-cong-vien-chuc-nganh-bhxh-48d24.html" class="green-text" target="_blank" >Quyết định 1508/QĐ-BHXH</a> quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm ngành BHXH.
 • Đánh giá CBCC trước khi bình xét thi đua, khen thưởng
 • Đánh giá CBCC trước khi bình xét thi đua, khen thưởng
 • 14:54, 31/07/2017
 • Đây là quy định mới được bổ sung tại Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung <a href="https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-43c0a.html" class="green-text" target="_blank" >Nghị định 56/2015/NĐ-CP</a> về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018