Bồi thường, tái định cư bắt buộc phải có dự kiến tiến độ thực hiện phương án

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bồi thường, tái định cư bắt buộc phải có dự kiến tiến độ thực hiện phương án, Nghị định 06/2020/NĐ-CP

Bồi thường, tái định cư bắt buộc phải có dự kiến tiến độ thực hiện phương án (Hình minh họa)

Theo đó, tại Điều 1 Nghị định 06/2020/NĐ-CP quy định: “Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và phải bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bắt buộc phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi;

- Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất;

- Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí;

- Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư);

- Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện;

- Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (Theo quy định hiện trước đây tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không yêu cầu phải có nội dung này)

- Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, Nghị định 06/2020/NĐ-CP còn quy định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung trên phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Lưu ý:

- Đối với dự án đầu tư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày 20/02/2020 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Đối với dự án đầu tư chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày 20/02/2020 thì tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Nghị định 06/2020/NĐ-CP.

Lê Hải

152

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan