Sắp tới, người dân sẽ được giao đất, cho thuê đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 đang được lấy ý kiến đóng góp.

Sắp tới, người dân sẽ được giao đất, cho thuê đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Khoản 11 Điều 2 Dự thảo này đã bổ sung thêm Điều 49a quy định về việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do Nhà nước trực tiếp quản lý cho người sử dụng đất liền kề vào sau Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, việc giao đất, cho thuê đất trong trường hợp này phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Ưu tiên sử dụng các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

- Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do Nhà nước trực tiếp quản lý cho người sử dụng đất liền được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân các cấp đã tổ chức rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất về mục đích sử dụng và việc giao, cho thuê các thửa đất này.

- Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa căn cứ vào đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ.

- Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định.

- Bảo đảm các quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; tránh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Đồng thời, theo Dự thảo này, việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp mục đích sử dụng của thửa đất liền kề với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa không phù hợp với mục đích theo quy hoạch của thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì chỉ thực hiện giao đất, cho thuê đất đó khi người sử dụng đất liền kề có nhu cầu và có đủ điều kiện chuyển mục đích thửa đất đang sử dụng theo quy định.

- Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Người đề nghị giao đất, thuê đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định.

- Thửa đất của người sử dụng đất liền kề với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa phải đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lưu ý: Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa cho người sử dụng đất liền kề được xác định thống nhất với thời hạn sử dụng của thửa đất mà người sử dụng đất liền kề đang sử dụng. Trường hợp giao, cho thuê các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa gắn với việc chuyển mục đích sử dụng của thửa đất liền kề với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 125 và Điều 126 Luật đất đai.

Nguyễn Trinh 

896

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan