Toàn bộ văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013 – có hết tại đây

Hiện nay, hệ thống các văn bản QPPL luôn có sự thay đổi theo thời gian. Vì thế, để thuận tiện trong việc tra cứu các văn bản và áp dụng các quy định pháp luật về đất đai, Thư Ký Luật xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng và Thành viên toàn bộ các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (còn hiệu lực thi hành) tại bảng dưới đây.

 Toàn bộ văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013

Loại văn bản

STT

Văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Ngày có hiệu lực

Nghị định

1

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/7/2014

2

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

01/7/2014

3

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

01/7/2014

4

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

01/7/2014

5

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/7/2014

6

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/11/2016

8

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

3/3/2017

9

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

20/6/2017

10

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/01/2018

11

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/9/2019

12

Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất

19/12/2019

Thông tư

13

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5/7/2014

14

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5/7/2014

15

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

13/8/2014

16

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

13/8/2014

17

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

8/10/2014

18

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

13/3/2015

19

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/02/2016

20

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

22/12/2016

21

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5/12/2017

22

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5/7/2014

23

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

01/3/2019

Thu Ba

6,988

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan