Tổng hợp văn bản pháp luật quan trọng về đất đai đang áp dụng

Hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai luôn có sự thay đổi theo thời gian. Để thuận tiện trong việc tra cứu, THƯ KÝ LUẬT xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng và Thành viên tổng hợp văn bản pháp luật quan trọng về đất đai đang áp dụng.

 văn bản pháp luật về đất đai , Luật Đất đai 2013

Tổng hợp văn bản pháp luật quan trọng về đất đai đang áp dụng (Ảnh minh họa)

Stt

Số hiệu văn bản

Nội dung văn bản

Ngày ban hành

1

Luật Đất đai 2013

 

29/11/2013

2

Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/5/2014

3

Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Quy định về thu tiền sử dụng đất

15/5/2014

4

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

15/5/2014

5

Nghị định 44/2014/NĐ-CP

Quy định về giá đất

15/5/2014

6

Nghị định 35/2015/NĐ-CP

Quản lý sử dụng đất trồng lúa

13/5/2014

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước

09/9/2016

8

Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật đất đai

06/01/2017

9

Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai

19/11/2019

10

Nghị định 96/2019/NĐ-CP

Quy định về khung giá đất

19/12/2019

11

Nghị định 18/2020/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc

11/02/2020

12

Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Gia hạn thời hạn nộp thuế

08/4/2020

13

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

02/6/2014

14

Thông tư 77/2014/TT- BTC

Hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước

16/6/2014

15

Thông tư 76/2014/TT-BTC

Hướng dẫn 45/2014/NĐ-C thu tiền sử dụng đất

16/6/2014

16

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

30/6/2014

17

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

30/6/2014

18

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT 

Quy định về xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai

30/6/2014

19

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT 

Quy định điều tra đánh giá đất đai

30/6/2014

20

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

Hướng dẫn Nghị định 43/2014 Nghị định 44/2014 hướng dẫn luật đất đai

27/01/2015

21

Thông tư 18/2016/TT-BTC 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

21/01/2016

22

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT

Công tác giám sát kiểm tra thẩm định nghiệm thu công trình sản phẩm lĩnh vực đất đai

28/12/2016

23

Thông tư 333/2016/TT-BTC 

Sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất thuê 

26/12/2016

24

Thông tư 332/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

26/12/2016

25

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT 

Quy định quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

25/7/2017

26

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

Quy định chi tiết Nghị định  01/2017/NĐ-CP

29/9/2017

27

Thông tư 69/2017/TT-BTNMT 

Điều chỉnh quy trình xây dựng điều chỉnh khung giá đất

29/12/2017

28

Thông tư 07/2019/TT-BTP

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

25/11/2019

29

Quyết định 1939/QĐ-BTC 2014

Đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC  hướng dẫn thu tiền sử dụng đất

14/8/2014

30

Quyết định 1989/QĐ-BTC 2014

Đính chính 76/2014/TT-BTC thu tiền sử dụng đất

14/8/2014

31

Quyết định 64/2014/QĐ-TTg

Chính sách đặc thù di dân tái định cư các dự án thủy lợi thủy điện

18/11/2014

32

Quyết định 11/2015/QĐ-TTg

Miễn giảm tiền sử dụng đất ở được giao không đúng thẩm quyền vùng khó khăn

03/4/2015

33

Quyết định 1351/QĐ-BTNMT 

Đính chính Thông tư 36/2014/TT-BTNMT giá đất bảng giá đất

04/6/2015

34

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg

Giảm tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

10/8/2020

>>> Xem thêm: Tổng hợp 23 văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai còn hiệu lực

Lê Vy

1,256

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan