Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (10/8 - 15/8/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (10/8 - 15/8/2020)
Lê Hải

Trong tuần vừa qua (từ ngày 10/8 - 15/8/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Cán bộ, Công chức, Viên chức; Xây dựng nhà ở, đô thị; Thuế, phí và lệ phí,... Nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC từ 20/8/2020

Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác; căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; đối với cán bộ, công chức, viên chức quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

  • Đối  với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác chưa đủ 06 tháng thì ko thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm;

  • Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp  luật từ 03 tháng đến 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp lại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

  • Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng của năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế;

  • Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại đảng viên.

Ban hành kèm theo Nghị định này là Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ ngày 20/8/2020.

đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC

Đã có Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC (Ảnh minh hoạ)

2. Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Ngày 13/08/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2020 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Như vậy, so với năm 2019, lãi suất cho vay ưu đãi trong năm 2020 vẫn được duy trì ở mức 4,8%/năm.

3. Giảm 10% mức phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đến hết năm 2020

Thông tư 75/2020/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm có hiệu lực từ 12/8/2020.

mức đóng các loại phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Thay đổi mức đóng các loại phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, tại Thông tư 75/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đã bãi bỏ Biểu phí trong công tác ATVSTP ban hành kèm theo Thông tư 279/2016/TT-BTC và ban hành biểu phí mới trong công tác ATVSTP, đồng thời quy định mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm từ ngày 12/8/2020 như sau:

  • Kể từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong công tác ATVSTP ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC;

  • Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí theo quy định tại Biểu phí trong công tác ATVSTP ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC.

Ngoài ra, Thông tư 75/2020/TT-BTC cũng quy định, từ ngày 01/10/2020, trường hợp tổ chức thu phí là ĐVSNCL hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Nộp 30% liền phí thu được vào NSNN theo chương, tiểu mục của Mục lục NSNN hiện hành. (Theo Thông tư 279/2016/TT-BTC thì được trích lại 80%).

4. NĐT phải thực hiện xác thực mỗi lần thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến

Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 4 Điều 8 Thông tư 134/2017/TT-BTC thì từ ngày 01/10/2020, mỗi lần thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư phải thực hiện xác thực theo quy định.

Theo đó, khi đặt lệnh qua điện thoại, nhà đầu tư phải sử dụng số điện thoại đặt lệnh và phải cung cấp thông tin để xác thực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 134. Giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin nhà đầu tư cung cấp trùng khớp với thông tin nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Nhà đầu tư được lựa chọn giải pháp xác thực do tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và được đăng ký lại giải pháp xác thực khi có nhu cầu.

Gởi câu hỏi

382

Văn bản liên quan