01 phiên trực của Tổ chức giám định pháp y tối đa 04 người

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức pháp y công lập thuộc ngành y tế.

Theo đó, chế độ thường trực của Tổ chức giám định pháp y công lập được Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định như sau:

  • Tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở. Các phiên thường trực phải tổ chức chặt chẽ, để bảo đảm tiếp nhận kịp thời việc trưng cầu giám định và tổ chức thực hiện giám định.

  • Nhân lực cho 01 phiên trực không quá 04 người, gồm Giám định viên và người giúp việc.

  • Nghỉ bù trực: Người tham gia thường trực 24/24 giờ được nghỉ và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực như sau:
    • Trực vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần: được nghỉ bù 01 ngày vào ngày liền kề sau phiên trực; Trực vào ngày lễ, Tết: được nghỉ bù 02 ngày.
    • Trường hợp đơn vị không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian cho người lao động thì thủ trưởng đơn vị phải trả tiền lương làm thêm giờ.
  • Thủ trưởng hoặc người đứng đầu tổ chức giám định pháp y công lập phải ban hành Quy chế thường trực cụ thể và triển khai thực hiện Quy chế này tại cơ sở.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 48/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

111

Văn bản liên quan