02 chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi trái phiếu địa phương

Thông tư 15/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo quy định tại Thông tư 15, chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương bao gồm:

  • Chi phí trả cho việc đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương tại SGDCK được áp dụng như đối với chi phí đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư 15.

  • Chi phí trả cho dịch vụ bảo lãnh phát hành, dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tối đa bằng mức chi phí tương ứng của trái phiếu Chính phủ tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư 15.

Lưu ý: Chi phí trả cho dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính quyền địa phương được đăng ký, lưu ký tại TTLKCK áp dụng như đối với chi phí trả cho dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/4/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan