02 ĐK chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định khi chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến thì phải đảm bảo 02 điều kiện (ĐK) sau đây:

  • Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

  • Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.

Lưu ý:

  • Các trường hợp chuyển người bệnh theo đúng quy định như trên được coi là chuyển đúng tuyến. Các trường hợp chuyển người bệnh không theo đúng quy định như trên được coi là chuyển vượt tuyến.

  • Trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BYT có hiệu lực từ 01/6/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan