02 hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài

Nghị định 15/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP, hiện nay có 02 hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài, mỗi hình thức sẽ có các phương thức liên kết khác nhau, cụ thể:

Liên kết thực hiện chương trình đào tạo toàn phần tại Việt Nam:

  • Theo chương trình do hai bên xây dựng và cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam;
  • Theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế công nhận và cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam;
  • Theo chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên xây dựng được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế công nhận và cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài;
  • Theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế công nhận và cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam.

Liên kết thực hiện chương trình đào tạo một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài:

  • Theo chương trình của nước ngoài được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế công nhận và cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam;
  • Theo chương trình của nước ngoài được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế công nhận và cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài;
  • Theo chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên xây dựng được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế công nhận và cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam và của nước ngoài.

Xem chi tiết tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

330

Văn bản liên quan