02 nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ NSNN thực hiện Đề án 844

Mới đây, Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Hiện nay, kinh phí thực hiện Đề án 844 được bảo đảm từ các nguồn như nguồn ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương: Để thực hiện các hoạt động về đầu tư xây dựng quy định tại Điểm 1, 2 Mục III Điều 1 Quyết định 844/QĐ-TTg; Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước; …

nguyen tac ho tro va su dung kinh phi thuc hien de an 844, Thong tu 45/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo Thông tư 45/2019/TT-BTC, việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” quy định tại Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phải tuân thủ 02 nguyên tắc sau đây:

  • Việc cân đối nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 844 căn cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy động khác ngoài ngân sách theo nhiệm vụ được phê duyệt. Nhà nước đảm bảo bố trí đủ kinh phí hỗ trợ cho các nhiệm vụ được phê duyệt theo nội dung và nguyên tắc quy định tại Thông tư này.

  • Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước được lập kế hoạch chi tiết theo từng loại nguồn vốn; được phân bổ và sử dụng theo tiến độ và cơ cấu nguồn vốn của nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 45/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 05/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan