02 TH không áp dụng Biểu giá chi phí tránh được cho dự án điện sinh khối

Nội dung này được quy định tại Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

trường hợp không áp dụng Biểu giá chi phí tránh được cho dự án điện sinh khối, 44/2015/TT-BCT

Hình minh họa

Cụ thể, theo Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định thì Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối nối lưới trừ các trường hợp sau:

1. Dự án đồng phát nhiệt điện.

2. Dự án phát điện sử dụng bã mía có trích hơi cho nhà máy đường.

Bên cạnh đó, việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối là bắt buộc trong mua bán điện giữa dự án điện sinh khối nối lưới và Bên mua điện. Nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện sinh khối nối lưới quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Ngoài ra, bên bán điện và Bên mua điện được bổ sung nội dung của Hợp đồng mua bán điện mẫu để làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên nhưng không được làm thay đổi nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán điện mẫu.

Lưu ý: Đối với các hợp đồng mua bán điện được ký trước thời điểm Thông tư 44/2015/TT-BCT có hiệu lực, hai bên có trách nhiệm thỏa thuận, ký kết phụ lục sửa đổi theo quy định của Thông tư này.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 44/2015/TT-BCT có hiệu lực từ 25/01/2016.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan