02 TH thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện KHCN

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Cụ thể, Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong trường hợp sau:

  • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không đúng sự thật;

  • Giả mạo chữ ký và con dấu trong hồ sơ đăng ký.

Cũng theo Thông tư 14, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do mình cấp.

Bên cạnh đó, Thông tư 14 cũng quy định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký là tài liệu chuyên môn nghiệp vụ có giá trị bảo quản vĩnh viễn, cần thiết cho hoạt động khoa học và công nghệ, được lưu giữ lâu dài và không phải chuyển vào lưu trữ lịch sử theo quy định của Điều 15 Nghị định 01/2013/NĐ-CP.

Xem quy định liên quan tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN có hiệu lực từ 15/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

47

Văn bản liên quan