03 điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế

Nghị định 147/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ đã ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo quy định mới, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế phải được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Điều kiện về tài chính: Phải có bảo lãnh theo quy định của pháp luật với mức tối thiểu là 05 (năm) tỷ Đồng Việt Nam hoặc mua bảo hiểm để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên theo quy định.
  • Điều kiện về tàu thuyền: Có quyền sử dụng hợp pháp tối thiểu 01 tàu biển; nếu tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

  • Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải thiết lập hoặc thuê tổ chức bộ máy và nhân lực như sau:
    • Về tổ chức bộ máy, gồm: Bộ phận quản lý an toàn theo quy định của Bộ luật quốc tế về quản lý an toàn (ISM Code); bộ phận quản lý an ninh hàng hải theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (ISPS Code);
    • Về nhân lực: Người được giao phụ trách lĩnh vực quản lý an toàn, an ninh hàng hải phải được đào tạo, huấn luyện và được cấp chứng chỉ.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 147/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

559

Văn bản liên quan