03 loại tài khoản kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Theo đó, Thông tư 76/2019/TT-BTC quy định có 03 loại tài khoản kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi (sau đây gọi chung là tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi; viết tắt là TSHTGT-TL) do Nhà nước đầu tư, quản lý bao gồm:

tai khoan ke toan tai san ket cau ha tang giao thong thuy loi, Thong tu 76/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tài khoản 216- Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ TSHTGT- TL mà cơ quan, đơn vị được giao quản lý và hạch toán theo nguyên giá.

  • Tài khoản 218- Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi: Phản ánh số hiện có và sự biến động giá trị hao mòn của TSHTGT- TL trong quá trình sử dụng và những nguyên nhân khác làm tăng, giảm giá trị hao mòn của TSHTGT- TL mà đơn vị được giao quản lý và hạch toán.

  • Tài khoản 467- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL của đơn vị.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định các đơn vị thực hiện hạch toán TSHTGT- TL sử dụng các chứng từ kế toán sau để hạch toán TSHTGT- TL:

- Biên bản kiểm kê TSHTGT- TL (Mẫu số C60-HD);

- Bảng tính hao mòn TSHTGT- TL (Mẫu số C61-HD).

Các đơn vị mở sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi để hạch toán và theo dõi TSHTGT- TL (mẫu sổ, giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 76/2019/TT-BTC).

Lưu ý: Các đơn vị được giao quản lý và hạch toán TSHTGT- TL thực hiện báo cáo TSHTGT- TL theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem thêm tại Thông tư 76/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan