03 nguyên tắc áp dụng điều kiện vay nước ngoài không được CP bảo lãnh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, ban hành ngày 31/3/2014.

03 nguyên tắc áp dụng điều kiện vay nước ngoài, Thông tư 12/2014/TT-NHNN

03 nguyên tắc áp dụng điều kiện vay nước ngoài không được CP bảo lãnh - Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Điều 3 Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định 03 nguyên tắc áp dụng điều kiện vay nước ngoài như sau:

1. Bên đi vay và các khoản vay nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện chung và điều kiện bổ sung tương ứng đối với từng khoản vay nước ngoài cụ thể.

2. Bên đi vay có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài.

3. Ngân hàng Nhà nước giám sát việc tuân thủ điều kiện vay nước ngoài của Bên đi vay thông qua việc xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài. Đối với các khoản vay không thuộc đối tượng phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước, Bên đi vay tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các điều kiện quy định tại Thông tư này.

Lưu ý: Một số khái niệm liên quan đến khoản vay nước ngoài được hiểu như sau:

  • Khoản vay ngắn hạn nước ngoài tự vay, tự trả (sau đây gọi là khoản vay ngắn hạn nước ngoài) là khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh có thời hạn đến một (01) năm;

  • Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài tự vay, tự trả (sau đây gọi là khoản vay trung, dài hạn nước ngoài) là khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh có thời hạn trên một (01) năm;

  • Chi phí vay nước ngoài là tổng mức chi phí quy đổi theo tỷ lệ phần trăm hàng năm của kim ngạch khoản vay, bao gồm lãi suất vay nước ngoài và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay nước ngoài mà Bên đi vay chắc chắn phải trả cho Bên cho vay, các bên bảo đảm khoản vay, bên bảo hiểm khoản vay, các đại lý và các bên liên quan khác.

Chi tiết xem tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN, có hiệu lực từ 01/6/2016.         

Lê Vy

Gởi câu hỏi

26

Văn bản liên quan