03 nguyên tắc chuyển xếp lương công nhân quốc phòng

Ngày 23/8/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

Theo đó, việc chuyển xếp lương công nhân quốc phòng  thực hiện theo các nguyên tắc sau:

  • Căn cứ vào vị trí việc làm và yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm để xếp vào loại, nhóm.

  • Căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến hết tháng 6 năm 2016 để xếp bậc lương (nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đứt quãng chưa được hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

  • Khi thực hiện chuyển xếp lương không được kết hợp nâng bậc, nâng nhóm, nâng loại.

Lưu ý: Công nhân quốc phòng khi được chuyển xếp lương quy định tại Thông tư 207 thì không được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 207/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

349

Văn bản liên quan