03 nguyên tắc hoạt động tư vấn, hỗ trợ HNGĐ có yếu tố nước ngoài

Ngày 31/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Theo Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Hội Liên hiệp phụ nữ).

03 nguyên tắc hoạt động tư vấn, hỗ trợ HNGĐ có yếu tố nước ngoài, 126/2014/NĐ-CP

03 nguyên tắc hoạt động tư vấn, hỗ trợ HNGĐ có yếu tố nước ngoài (Hình minh họa)

Theo đó, khi hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Hoạt động của Trung tâm phải bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận, góp phần làm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, phù hợp với nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Các bên kết hôn có quyền được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Việc tư vấn, hỗ trợ không phụ thuộc vào quốc tịch, nơi cư trú của người có yêu cầu.

- Nghiêm cấm lợi dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ, Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định thành lập Trung tâm khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 52 của Nghị định này được Hội Liên hiệp phụ nữ phê duyệt;

  • Có địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động của Trung tâm;

  • Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án.

Chi tiết xem tại Nghị định 126/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/02/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

48

Văn bản liên quan