03 nguyên tắc quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm MT

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân và có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

sử dụng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm MT, Thông tư 70/2020/TT-BCA

03 nguyên tắc quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm MT (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 3 Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định 03 nguyên tắc quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân như sau:

  1. Tuân thủ đầy đủ các quy định về hướng dẫn vận hành, chế độ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa của hệ thống.

  2. Quản lý, sử dụng hệ thống đúng mục đích, tính năng, tác dụng và công suất thiết kế.

  3. Thực hiện đầy đủ các quy định về cấp phép khai thác tài nguyên nước, đăng ký chủ nguồn thải, cấp phép xả thải, quan trắc môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan trước khi đưa hệ thống vào vận hành, sử dụng.

Bên cạnh đó, Thông tư này quy định cụ thể về hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường như sau:

Vận hành hệ thống

  • Cán bộ quản lý, vận hành hệ thống phải tuân thủ đúng quy trình vận hành đã được đào tạo và tài liệu hướng dẫn hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống.

  • Kiểm soát và sử dụng đúng, đủ các chỉ số nguyên vật liệu, năng lượng dùng cho hệ thống theo tài liệu hướng dẫn hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống.

  • Đối với mỗi hệ thống phải có Sổ nhật ký vận hành, cán bộ vận hành phải ghi chép đầy đủ Sổ nhật ký vận hành theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Bảo dưỡng hệ thống

  • Đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống có trách nhiệm lập, phê duyệt kế hoạch vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống định kỳ theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống.

  • Đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống phải phối hợp với đơn vị chuyển giao công nghệ hoặc đơn vị chuyên môn kỹ thuật thực hiện việc vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch. Việc bảo dưỡng hệ thống phải được ghi đầy đủ vào Sổ nhật ký bảo dưỡng, sửa chữa theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chi tiết xem tại Thông tư 70/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

32

Văn bản liên quan