03 TH sửa đổi, bổ sung GP thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người được Chính phủ ban hành ngày 11/01/2013.

thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người, Nghị định 09/2013/NĐ-CP

03 TH sửa đổi, bổ sung GP thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 11  Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người phải sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

  1. Thay đổi người đứng đầu;

  2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở;

  3. Thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép.

Theo đó, hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người, gồm:

  • Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

  • Bản sao Giấy phép thành lập đã được cấp;

  • Văn bản, tài liệu chứng minh việc thay đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thành lập phải gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục sửa đổi, bổ sung.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập.

Lưu ý: Trường hợp không đồng ý sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi tiết xem tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/04/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

14

Văn bản liên quan