03 tiêu chí thành lập Kiểm lâm cấp huyện theo quy đinh mới

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Theo quy định tại Nghị định 01, Kiểm lâm cấp huyện là tổ chức hành chính thuộc Kiểm lâm cấp tỉnh, Kiểm lâm cấp huyện được thành lập theo các tiêu chí sau đây:

  • Có diện tích rừng từ 3.000 héc-ta trở lên;

  • Có diện tích dưới 3.000 héc-ta rừng nhưng để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, chế biến, thương mại lâm sản và các nhiệm vụ khác về lâm nghiệp trên địa bàn;

  • Trường hợp không đáp ứng tiêu chí trên thì thành lập Kiểm lâm liên huyện.

Cũng theo Nghị định 01, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể Kiểm lâm cấp huyện, Kiểm lâm liên huyện.

Xem nhiệm vụ của Kiểm lâm cấp huyện tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

250

Văn bản liên quan