03 trường hợp phải lập quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi

Ngày 02/5/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Theo quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT, việc lập quy trình bảo trì phải được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi vừa; đập, hồ chứa thủy lợi phải lập quy trình bảo trì. Khuyến khích lập quy trình bảo trì đối với công trình thủy lợi nhỏ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT.

  • Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có thể áp dụng quy trình bảo trì của công trình thủy lợi tương tự phù hợp mà không cần lập quy trình bảo trì riêng sau khi có ý kiến bằng văn bản của chủ sở hữu.

  • Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có thể lập quy trình bảo trì cho toàn bộ hoặc cho từng công trình riêng lẻ thuộc phạm vi quản lý.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 02/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan