03 yêu cầu đối với dữ liệu cung cấp vào hệ thống CSDL về giá xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2019/TT-BXD hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Theo quy định, các thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng cung cấp vào hệ thống cơ sở dữ liệu phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

yeu cau doi voi du lieu cung cap vap he thong CSDL ve gia xay dung, Thong tu 12/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

- Đối với các số liệu từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành.

- Đối với các số liệu lấy từ kết quả điều tra, khảo sát phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.

- Các thông tin, dữ liệu cung cấp cho hệ thống cơ sở dữ liệu được thể hiện dưới dạng văn bản kèm theo tệp dữ liệu điện tử (file); các tệp dữ liệu điện tử phải theo đúng hình thức, biểu mẫu quy định tại các Phụ lục của Thông tư 12/2019/TT-BXD.

Thông tư 12 quy định các đối tượng sau đây có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng vào hệ thống cơ sở dữ liệu:

  • Sở Xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng quy định tại Điều 4 của Thông tư 12/2019/TT-BXD  theo lĩnh vực quản lý nhà nước của mình tại địa phương cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

  • Cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

  • Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng quy định tại Điều 4 của Thông tư này cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

  • Các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực hoạt động của mình cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 12/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan