04 bước tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá hàng hóa dịch vụ

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Theo đó, trường hợp kiểm tra yếu tố hình thành giá, thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra yếu tố hình thành giá thực hiện theo quy định tại Điều 26 và Điều 27 Luật Giá. Về trình tự kiểm tra yếu tố hình thành giá hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo 04 bước hướng dẫn tại Khoan 2 Điều 13 Nghị định 177/2013/NĐ-CP sau đây:

to chuc kiem tra yeu to hinh thanh gia hang hoa dich vu, Nghi dinh 177/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Bước 1: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra yếu tố hình thành giá có văn bản yêu cầu kiểm tra yếu tố hình thành giá và gửi đến tổ chức, cá nhân được yêu cầu kiểm tra các yếu tố hình thành giá;

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra yếu tố hình thành giá có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ kiểm tra yếu tố hình thành giá;

Bước 3: Tiến hành kiểm tra yếu tố hình thành giá;

Bước 4: Thông báo kết luận kiểm tra yếu tố hình thành giá.

Về thời hạn kiểm tra các yếu tố hình thành giá:

 

  • Thời hạn một lần kiểm tra tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra các yếu tố hình thành giá. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian kiểm tra thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra; thời hạn kiểm tra kéo dài không quá 15 ngày làm việc;

  • Trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra các yếu tố hình thành giá, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành và gửi văn bản thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan.

Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan kiểm tra chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan