04 chính sách tín dụng đối với hoạt động khoa học và công nghệ

04 chính sách tín dụng đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Nguyễn Trinh

Luật khoa học và công nghệ 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Để khuyến khích và ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ, bên cạnh việc quy định một số chính sách ưu đãi về thuế đối với hoạt động KHCN, nhà nước cũng đưa ra một số chính sách về tín dụng nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động này.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 65 Luật Khoa học và Công nghệ 2013, các chính sách tín dụng đối với hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm:

Một là, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ vay vốn trung và dài hạn để hoạt động khoa học và công nghệ được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay vốn tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, các quỹ khác của Nhà nước.

Hai là, tổ chức, cá nhân vay vốn để đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ được ưu đãi về tín dụng theo điều lệ của quỹ nơi vay vốn.

Ba là, tổ chức, cá nhân vay vốn tại ngân hàng thương mại để đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt hoạt động triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm được Ngân hàng phát triển Việt Nam xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín dụng đầu tư, dành tỷ lệ nhất định dư nợ tín dụng cho hoạt động khoa học và công nghệ.

Bốn là, những chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của Nhà nước và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, đặc biệt dự án triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm có yêu cầu sử dụng vốn lớn, được ưu tiên xét cho sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức theo phương thức sau đây:

  • Tài trợ không hoàn lại hoặc cho vay ưu đãi đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
  • Cho vay đối với dự án đầu tư xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ hoặc cho vay có thu hồi đối với dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Xem thêm các chính sách ưu đãi khác của nhà nước đối với hoạt động khoa học công nghệ tại: Luật Khoa học và Công nghệ 2013 được ban hành ngày 18/6/2013.

Gởi câu hỏi

300

Văn bản liên quan