04 công trình đo đạc phải xây dựng quy trình vận hành

Ngày 13/3/2019, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP, công trình hạ tầng đo đạc phải xây dựng quy trình vận hành bao gồm các công trình sau đây:

  • Trạm định vị vệ tinh quốc gia;
  • Trạm thu dữ liệu viễn thám quốc gia;
  • Trạm định vị vệ tinh chuyên ngành;
  • Trạm thu dữ liệu viễn thám chuyên ngành.

Cũng theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP, việc vận hành công trình hạ tầng đo đạc được thực hiện như sau:

  • Chủ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đo đạc phải lập quy trình vận hành trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa vào khai thác, sử dụng;
  • Đối với công trình hạ tầng đo đạc đang khai thác, sử dụng mà chưa có quy trình vận hành thì tổ chức được giao vận hành công trình hạ tầng đo đạc có trách nhiệm lập quy trình vận hành trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem quy định về bảo trì công trình tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan