04 dạng công tác bay đo từ và trọng lực thăm dò khoáng sản

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Theo quy định tại Thông tư 28/2018/TT-BTNMT, công tác bay đo từ và trọng lực bao gồm các dạng sau đây:

  • Bay khảo sát tổng quan toàn vùng bay để xác định điều kiện địa hình, địa vật, khí hậu, điều kiện cất cánh, hạ cánh nhằm phục vụ xây dựng kế hoạch bay an toàn, hợp lý, hiệu quả.

  • Bay đo kỹ thuật gồm các dạng bay sau:
    • Bay để kiểm tra máy, thiết bị và xác định các thông số kỹ thuật;
    • Bay chọn tuyến bay kiểm tra;
    • Bay đo theo tuyến bay đo tựa, tuyến bay đo liên kết đã thiết kế.
  • Bay đo sản xuất là việc thực hiện công tác bay đo từ, bay đo trọng lực theo mạng lưới tuyến bay đo thường đã thiết kế.

  • Bay chuyển trường là bay chuyển máy bay từ sân bay này đến sân bay khác trong quá trình thực hiện đề án.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 28/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

289

Văn bản liên quan