04 điều kiện sử dụng con dấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

Theo quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP, việc sử dụng con dấu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

 • Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 • Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu thì được phép sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi.

 • Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

 • Trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp thực hiện theo quy định sau đây:
  • Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng thêm dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền;
  • Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết định việc sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi;
  • Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.

Xem chi tiết tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan