04 nguồn kinh phí chính duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

nguồn kinh phí duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử, Nghị định 43/2011/NĐ-CP

04 nguồn kinh phí chính duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 25 Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định các nguồn kinh phí duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử được lấy từ:

1. Ngân sách nhà nước:

- Kinh phí chi cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo các lĩnh vực chi của cơ quan. Nhiệm vụ chi cho cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị ở Trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm; nhiệm vụ chi cho cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị ở địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước;

- Kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ cổng thông tin điện tử được bố trí hàng năm trong dự toán ngân sách của cơ quan để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chủ quản hàng năm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh phí duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp để phân bổ kinh phí.

Ngoài ra, căn cứ vào mức kinh phí này của cơ quan Thủ trưởng cơ quan chủ quản quyết định mức chi cụ thể cho việc tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước như sau:

- Chế độ thù lao, nhuận bút cho việc cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định hiện hành.

- Mức chi cho việc tạo lập, chuyển đổi và số hóa thông tin cho cổng thông tin điện tử thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về mức chi tạo lập thông tin điện tử.

Xem chi tiết tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/10/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

18

Văn bản liên quan