04 nguyên tắc hành nghề đấu giá viên

Ngày 16/10/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

Theo đó, hành nghề đấu giá viên phải tuân thủ theo các nguyên tắc quy định tại Thông tư 14, cụ thể:

  • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  • Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan khi thực hiện đấu giá, không vì bất kỳ lý do nào mà làm ảnh hưởng đến kết quả đấu giá tài sản;

  • Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá tài sản, chịu trách nhiệm trước pháp luật, tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá do mình thực hiện, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

  • Tuân thủ các quy định của Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên và Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên mà mình là thành viên.

Xem thêm trách nhiệm của đấu giá viên tại Thông tư 14/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

305

Văn bản liên quan