04 nguyên tắc huy động các nguồn tài chính để thực hiện Đề án 844

Ngày 19/7/2019, Thông tư 45/2019/TT-BTC đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Theo đó, Điều 4 Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định việc huy động các nguồn tài chính để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” quy định tại Quyết định 844/QĐ-TTg  (Đề án 844) cần tuân thủ 04 nguyên tắc sau đây:

nguyen tac huy dong tai chinh thuc hien de an 844, Thong tu 45/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 phải có phương án huy động các nguồn tài chính, trong đó nêu đầy đủ nhu cầu về kinh phí, chi tiết theo từng nguồn nêu tại Điều 2 của Thông tư này và thuyết minh rõ khả năng huy động các nguồn tài chính để thực hiện.

  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phê duyệt nhiệm vụ thuộc Đề án 844, căn cứ vào quy định tại Thông tư này xác định mức chi từ nguồn kinh phí khác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu tài chính, kinh phí thực hiện Đề án 844.

  • Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, sử dụng và giải ngân nguồn kinh phí huy động theo đúng phương án huy động các nguồn tài chính, đảm bảo về cơ cấu theo tỷ lệ với nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.

  • Định mức chi, công tác hạch toán, quyết toán nguồn kinh phí khác được thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn, khuyến khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 45/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 05/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

159

Văn bản liên quan