04 nội dung cơ bản để hiểu hơn về Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC)

Ngày 27/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

DATC, Nghị định 129/2020/NĐ-CP

04 nội dung cơ bản để hiểu hơn về Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) (Ảnh minh họa)

1. DATC là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam gọi tắt là DATC. Nghị định 129/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Mô hình tổ chức, quản lý của DATC

Theo Điều 4 Nghị định 129/2020/NĐ-CP, mô hình tổ chức, quản lý, người đại diện theo pháp luật của DATC thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC.

DATC có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Chức năng, nhiệm vụ của DATC

Theo Nghị định 129/2020/NĐ-CP, DATC có các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản.

- Mua, xử lý các khoản nợ và tài sản trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại DATC;

  • Ưu tiên tập trung nguồn lực của DATC để hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản;

  • Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động mua, bán, xử lý nợ và tài sản theo cơ chế thị trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu giao.

4. Nguyên tắc hoạt động của DATC

DATC hoạt động theo 3 nguyên tắc sau:

  • Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.

  • Công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

  • Kiểm soát, hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động.

5. Chủ sở hữu nhà nước đối với DATC

Theo đó, tại Điều 8 Nghị định 129/2020/NĐ-CP quy định:

- Nhà nước là chủ sở hữu của DATC. Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với DATC.

- Bộ Tài chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

- Hội đồng thành viên DATC thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với DATC theo quy định của pháp luật và Điều lệ của DATC.

Xem chi tiết tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

36

Văn bản liên quan