04 tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT?

Mới đây, Nghị định 69/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ký ban hành quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Theo quy định pháp luật hiện hành, hợp đồng xây dựng – chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT.

Thanh toan tai san cong cho NDT du an BT, Thong tu 69/2019/NĐ-CP

Nguồn: Internet

Theo quy định tại Nghị định 69/2019/NĐ-CP, tài sản công được dùng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT gồm:

  • Quỹ đất.

  • Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

  • Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

  • Các loại tài sản công khác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan