04 TH chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người.

chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người, Nghị định 09/2013/NĐ-CP

04 TH chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 18 Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

  1. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập;

  2. Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập mà tổ chức, cá nhân thành lập không đề nghị gia hạn;

  3. Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập mà không được cơ quan có thẩm quyền gia hạn;

  4. Bị thu hồi Giấy phép thành lập theo quy định.

Đồng thời, thủ tục, thời gian đề nghị chấm dứt hoạt động đối với trường hợp theo quy định trên được quy định như sau:

  • Tổ chức, cá nhân thành lập làm đơn đề nghị chấm dứt hoạt động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở;

  • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chấm dứt hoạt động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

  • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có ý kiến bằng văn bản.

Trong thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập và hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập mà tổ chức, cá nhân thành lập không đề nghị gia hạn, người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải gửi văn bản thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động, phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động phải được công bố công khai tại trụ sở của cơ sở.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định không gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc ngày quyết định thu hồi Giấy phép khi hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập và  bị thu hồi Giấy phép thành lập theo quy định mà không được cơ quan có thẩm quyền gia hạn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải công bố về việc chấm dứt hoạt động và nêu rõ thời điểm chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Chi tiết xem tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/04/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

23

Văn bản liên quan