04 tiêu chuẩn của giám định viên về chất lượng công trình xây dựng

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Theo đó, điều kiện năng lực của giám định viên tư pháp về chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, thời hạn sử dụng, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng bao gồm:

  • Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc: Thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định xây dựng phù hợp với nội dung giám định tư pháp xây dựng;

  • Có chứng chỉ hành nghề chủ trì khảo sát xây dựng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng đối với trường hợp giám định chất lượng khảo sát xây dựng hoặc thiết kế xây dựng công trình;

  • Có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hoặc thiết kế xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng đối với trường hợp giám định chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình;

  • Có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hoặc thiết kế xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng đối với trường hợp giám định chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.

Xem chi tiết tại Nghị định 62/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan