04 trách nhiệm của BLĐTBXH về công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người.

Trách nhiệm của BLĐTBXH về công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người,Nghị định 09/2013/NĐ-CP

04 trách nhiệm của BLĐTBXH về công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 25 Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định rõ 04 trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người như sau:

1. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, tiêu chuẩn dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về hỗ trợ nạn nhân.

3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân.

4. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân; thực hiện hợp tác quốc tế về hỗ trợ nạn nhân.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định rõ về trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan về công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người như sau:

  • Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định này.

  • Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ nạn nhân.

Chi tiết xem tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/04/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

38

Văn bản liên quan