04 yêu cầu chung về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT đã đươc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 24/4/2017 hướng dẫn về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

 Theo đó Thông tư 03 quy định việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ thực hiện theo yêu cầu cơ bản quy định tại Thông tư này; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan khác.

- Yêu cầu cơ bản đối với từng cấp độ quy định tại Thông tư này là yêu cầu tối thiểu để bảo đảm an toàn hệ thống thông tinvà không bao gồm các yêu cầu bảo đảm an toàn vật lý.

- Yêu cầu cơ bản bao gồm:

  • Yêu cầu kỹ thuật: An toàn hạ tầng mạng; an toàn máy chủ; an toàn ứng dụng và an toàn dữ liệu;
  •  Yêu cầu quản lý: Chính sách chung; tổ chức, nhân sự; quản lý thiết kế, xây dựng; quản lý vận hành; kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro.

- Việc xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu cơ bản theo từng cấp độ thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 85/2016/NĐ-CP , cụ thể như sau:

  • Đối với hệ thống thông tin cấp độ 1, 2, 3: Phương án bảo đảm an toàn thông tin phải xem xét khả năng dùng chung giữa các hệ thống thông tin đối với các giải pháp bảo vệ, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư thừa, trùng lặp, lãng phí. Trong trường hợp đầu tư mới, phải có thuyết minh về việc giải pháp đã có không đáp ứng được yêu cầu cơ bản;
  • Đối với hệ thống thông tin cấp độ 4, 5: Phương án bảo đảm an toàn thông tin cần được thiết kế bảo đảm tính sẵn sàng, phân tách và hạn chế ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống khi một thành phần trong hệ thống hoặc có liên quan tới hệ thống bị mất an toàn thông tin.

Xem chi tiết Thông tư 03/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan