04 yêu cầu đối với cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm tra trên biển

Ngày 11/02/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Có thái độ tôn trọng, đúng mực, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và tàu thuyền hoạt động hợp pháp trên biển.
  • Không lợi dụng vị trí công tác để trục lợi.
  • Nghiêm cấm lợi dụng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; xâm hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc bao che, dung túng, tiếp tay đối với các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cũng theo Thông tư 15/2019/TT-BQP, hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

  • Tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trên biển.
  • Ngăn chặn, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển.
  • Khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên biển phải sử dụng trang phục theo quy định.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan