04 yêu cầu khi xây dựng tài liệu phục vụ tuyên truyền dân tộc, tôn giáo

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 15/2019/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

yeu cau khi xay dung tai lieu phuc vu thong tin tuyen truyen dan toc ton giao, Thong tu 15/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo như quy định tại Điều 7 Thông tư 15/2019/TT-BTTTT, việc xây dựng chủ đề, tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo nhằm mục đích để phục vụ tư liệu, tài liệu cho việc sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (bao gồm tài liệu phục vụ tuyên truyền bằng các hình thức nghệ thuật và các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, tuyên truyền) và phục vụ các hình thức thông tin, tuyên truyền khác (phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng làm công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong các ngành, lĩnh vực hoặc phổ biến tại các hội nghị, hội thảo; phục vụ tổ chức tìm hiểu kiến thức).

Đáng chú ý, khi xây dựng chủ đề, tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của Đề án, góp phần nâng cao nhận thức về dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, về tín ngưỡng, tôn giáo;

  • Có ý nghĩa giáo dục, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, làm động lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; vì lợi ích quốc gia, dân tộc;

  • Có tính thời sự, tính quần chúng, dễ tiếp cận, dễ hiểu;

  • Kết cấu nội dung tài liệu, ngôn ngữ thể hiện phải đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tổ chức truyền thông theo các hình thức cụ thể, phù hợp với phong tục, tập quán của đối tượng thụ hưởng.

Xem thêm tại: Thông tư 15/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 20/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan